फक्त तुझ्याचसाठी …

माझा फोटो
Mumbai, Maharashtra, India
वेड मला लावुन तु शहाणी झालीस... प्रेम माझ्यावर करुन तु का दुसर्याची झालीस? नव्हतचं करायचे प्रेम शेवट पर्यतं तर का सुरुवात केलीस?

गुरुवार, २९ जुलै, २०१०

बघ काय दुर्दशा झालीये

बघ काय दुर्दशा झालीये, तुझ्या आठवणींशिवाय
मला जणू व्यसनच लागले आहे त्यांचे..दिनरात

पण आता आता त्या दिसेनास्या झाल्यात,
डोळ्यांच्या पटलावरती त्यांची काही पुसट चित्रे दाटलेली आहेत,
त्याही स्पष्टपणे ओळखू येत नाहीत..

मला तू नकोयेस, 
फक्त तुझ्या काही आठवणी पाठवुन दे...

बदल्यात देवाकडे मागणे घालतो, 
तुला हवे ते मिळु देत.. माझ्याशिवाय.....

शंभर आठवणी काढल्यात,

शंभर आठवणी काढल्यात,
एकदा तरी येऊन जा....

जास्त काही मागत नाही
एखादी भळभळणारी ताजी जखम देऊन जा....

टवके उडालेत आजवर जपलेल्या आठवणींचे
फारच हाल अपेष्टा सोसताहेत त्या
कमीत कमी त्या आठवणींचे खड्डे तरी बुजवुन जा,
..
..

त्यात लावेल मी एक रोप मग...
घालेन रोज खत पाणी पण,

काही वर्षांनी तू सुद्धा येशील बघायला,
वयात आलेली तुझी आठवण

देतात जगण्याचे बळ, आठवणी तुझ्या

देतात जगण्याचे बळ, आठवणी तुझ्या

जेव्हा कधी वाटते दाटतायेत अश्रू डोळ्यात,
त्यांची पारायणे करीत बसतो....

थकून, खंगून गेलोय मी, अनेकदा वाटते जगू नये
एखाद्या उंचावरून स्वतःचा कडेलोट केला असता एकवेळ
जर नसत्या तुझ्या आठवणी सोबत...

खरेच माफ कर मला,
मी समजायचो इतक्या वाईट नाहीयेत या आठवणी,
..
..

तुझ्या इतक्या तर नक्कीच नाहीत....
बघ नं, एकट्या राहूच देत नाहीत मला

आठवत मला ...( काल रात्री केलेली माझ्या जानू साठी )

आठवत मला ते गार्डन
आपन तिथे भेटायचो...
तु यायच्या आधी मी तिथे
उभ असायचो...
तुझी वाट पहात सारख
घडयाल बघत बसायचो
आठवत मला....

आठवत तुझ ते हळुवार येण
जवल माझ्या येउन माझ्या बाजूला बसणं
हात हातात घेउन ते नजरेमधे पहाण
मनात काही बोलुन ते गालामधे हसण
आठवत मला...

आठवत आपल ते चोरुन भेटण
अचाणकपणे कुणीतरी आपल्याला बघन
माझ्यापासुन दुर तुला ओढत घेउन जाण
माघारी वळुन तुझ ते केविळ्वाण पहाण
आठवत मला....

आठवत तुझ शेवटच भेटणं,

मी जबरदस्ती तुझी इच्छा नसताना तुझ्याशी बोलन,
तू लाख बोललीस मला तुझ्यात इंटरेस्ट नाही माझ तुझ्यावर प्रेम नाही,
पण ह्या वेड्या मनच सारखं तुझ्याचसाठी झुरणं...
आठवत मला...