फक्त तुझ्याचसाठी …

माझा फोटो
Mumbai, Maharashtra, India
वेड मला लावुन तु शहाणी झालीस... प्रेम माझ्यावर करुन तु का दुसर्याची झालीस? नव्हतचं करायचे प्रेम शेवट पर्यतं तर का सुरुवात केलीस?

गुरुवार, २३ सप्टेंबर, २०१०

आठवणीं

इथला प्रत्येकजण हा,
कोणासाठी तरी थांबत असतो!
येणारा मात्र नेहमी,
आठवणींसारखा लांबत असतो !

म्हणून आठवणींच्या विश्वात,
तिला न्यायला मी घाबरतो !
जाताना जरी असलो सोबत,
तरी यायला मात्र विसरतो !

आठवणींच्या त्या विश्वात,
फक्त आम्ही दोघेच असतो !
दोघांच्याच आठवणीत,
आम्ही आमच विश्व सामावतो ! 

आता मात्र आठवणींची,
मलाच भिती वाटते !
कारण आगीमध्ये मेण,
विरघळून जात असते !

तुझ्या वाटेवरचे डोळे,
आता काही केल्या हटत नाही !
रडून रडून थकले डोळे,
आता पाणीही काही आटत नाही!