फक्त तुझ्याचसाठी …

माझा फोटो
Mumbai, Maharashtra, India
वेड मला लावुन तु शहाणी झालीस... प्रेम माझ्यावर करुन तु का दुसर्याची झालीस? नव्हतचं करायचे प्रेम शेवट पर्यतं तर का सुरुवात केलीस?

सोमवार, १ ऑगस्ट, २०११

कधीच न्हवत वाटल मला
कधीच न्हवत वाटल मला
अस पण घडल
चार दिवसाच्या प्रेमासाठी
आयुष्यभर रडल
नेहमी मला म्हणायची ती
डिअर आपण वेगळ नाही व्हायच
लग्न करून आपण खुप सुखात रहायच
कितीही झाला विरोध तरी
लग्न नाही मोडायच
आपल हे सुंदर प्रेम अर्ध्यावर
कधी च नाही सोडायच
अशा तिच्या गप्पा गोष्टी
मला नेहमीच छान वाटायच्या
आणि दूर स्वप्नात घेउन मला जायच्या
मी सुद्धा वेड्या सारखा खुश होउन जायचो
दिवस रात्र तिच्याशिच गप्पा मारत बसायचो
आठउन तीच बोलन खुप खुप हसायचो
आणि येनारया प्रतेक स्थलाला नकार मी दयायचो
दोन दिवस तिचा एस एम एस नाही आला
म्हणून मीच तिला बाहेरून कॉल केला
घरातील फोन आणि मोबाइल सगळ
स्विच ऑफ होत
भारावलेल्या माझ्या मनाला काहीच सुचत न्हवत
तिच्या क्वालिनित गेल्यावर समजल
तीच लग्न ठरलय
एंगेजमेंट साठी पाहुन्यान्नी सार घर भरलय
थरथरत्या पाउलान्नी
मी तिच्या घरी गेलो
ती त्या मुलाला पेढे चारतेय पाहून
भाराउन च गेलो
परक्या पाहून्या सारखी ती
माझ्या कड़े पहात होती
आणि माझ्या डोळ्यातील आसव
ओठा वर येत होती ......
खुप खुप रडलो पण तिला माया येत न्हवती
कारण ती तर फ़क्त गरजे पुरतीच जवळ होती

स्वप्न


तुझी साथ हवी होती मला आयुष्यात
खूप स्वप्न पहिली त्यासाठी
पण डोळे उघडले आणि स्वप्ने तुटली
नेहमी असेच का होते
स्वप्न हे स्वप्नच बनून का राहते

स्वप्नांना सत्याची जोड का नसते
जे काही असते ते सगळे खोटे असते
कारण स्वप्न हे स्वप्न असते
त्यात काही सत्य नसते

प्रेम माझे खरे होते तुझ्यावर
पण नाही सांगू शकलो कधी तुला
कारण तेव्हा मी स्वप्नांच्या दुनियेत
तुझ्याबरोबर रमत होतो

आज त्या गोष्टीला खूप उशीर झाला आहे
हातातून सगळ्या गोष्टी निसटून गेल्या आहेत
तरीही मी अजून स्वप्नांच्याच दुनियेत आहे
कारण जे सुख सत्यात नाही
ते स्वप्नात आहे

आज खुप रडाव वाटतय


 
माहिती नाही का ??
पण आज खुप रडाव वाटतय...


आईच्या कुशीत जावून झोपाव वाटतय
धावपळीच्या जीवनात , सुटली अनामोल नाती मागे
माहिती नाही का??
आज ती सगळी नाती पुन्हा एकदा जोडावी वाटतय
आणि खुप खुप रडाव वाटतय...


केंव्हातरी ह्या गर्दी मध्ये गवसल होत कोणी माझ
माहिती नाही का??
आज त्याला परत शोधून आणाव वाटतय
आणि खुप खुप रडाव वाटतय....


रोज स्वप्नातच जगते मी
माहिती नाही का??
आज त्या स्वप्नाना दूर सारून वास्तवात याव वाटतय
आणि खुप खुप रडाव वाटतय...


रोज स्वता:शी खोट बोलते मी
माहिती नाही का??
आज स्वत:ला सगळ खर सांगव वाटतय
आणि खुप खुप रडाव वाटतय....


माहिती नाही का??
तुटलेल सार पुन्हा परत जोडाव वाटतय
आणि खुप खुप रडाव वाटतय.......
माहिती नाही का??
पण खुप खुप रडाव वाटतय !!!!!!!