फक्त तुझ्याचसाठी …

माझा फोटो
Mumbai, Maharashtra, India
वेड मला लावुन तु शहाणी झालीस... प्रेम माझ्यावर करुन तु का दुसर्याची झालीस? नव्हतचं करायचे प्रेम शेवट पर्यतं तर का सुरुवात केलीस?

मंगळवार, ८ ऑक्टोबर, २०१३

तुझ्या लग्नाच आमंत्रण मला देशील का ?

माझ्या साठी फ़क्त आता
एवढच करशील का
तुझ्या लग्नाच आमंत्रण
मला देशील का ?
.
तुझ्या लग्नामध्ये मी नक्की नक्की येइन
शेवटच्या दिवशी तुला मी
डोले भरून पहिन
.
तो दिवस माझ्या साठीखुप दुखाचा असेल
त्या दिवशी माझ्या कड़े पाहून हळूच हसशील का ?
तुझ्या लग्नाच आमंत्रण
मला देशील का
.
तू नाही बोलवलस तरी
सुधा येइन तुझ्या साठी वेटर्स च काम मी करीन 
मी भरलेल जेवनाच ताट तू खाशील का ?
तुझ्या लग्नाच आमंत्रण
मला देशील का ?
.
तो दिवस माझ्या साठी खुप दुखाचा असेल
त्या दिवशी मी मंगलष्टके गाईन
ती मंगलअष्टके खुप दूखाची असतील
ती ऐकून तू हळूच रडशील का ?
तुझ्या लग्नाच आमंत्रण मला देशील का ?


. जसा सगळ्यांचा निरोप घेशील
तसा माझा सुधा घेशील का
डोळ्यात डोळे घालून मला
जाऊ का म्हणशील का ?
जस रोज take care ,
have a nice day गाड़ी सावकाश चालव
अस बोलायाचिस तस् बोलशील का
तुज्या लग्ना च आमंत्रण मला देशील का ?
.
कदाचित तुझ लग्न मला
नाही होणार सहन माझ्या डोळ्यात माझ च
दिसेल मला मरण
मी मेल्यावर गुलाबाच फुल
माझ्या फोटोला वाहशील का?
तुझ्या लग्नाच आमंत्रण मला देशील का?