फक्त तुझ्याचसाठी …

माझा फोटो
Mumbai, Maharashtra, India
वेड मला लावुन तु शहाणी झालीस... प्रेम माझ्यावर करुन तु का दुसर्याची झालीस? नव्हतचं करायचे प्रेम शेवट पर्यतं तर का सुरुवात केलीस?

बुधवार, १५ सप्टेंबर, २०१०

तुझ्यासाठी.

आईला खोट सांगुन यायचो...
फक्त .... तुझ्यासाठी.......
खुप बहाने बनवायचो......
तुला भेटण्यासाठी
क्लास ला दांडी मारायचो....
तुला पाहण्या साठी
रात्रभर जागा असायचो.........
तुझे एस एम एस वाचन्या साठी
खुप वेळा घरी मार खालला.......
तुझ्या प्रेमासाठी
नेहमी मोबाइल कड़े लक्ष जात ..........
तुझा मिस कॉल पाहन्यासाठी
मागे वलून वलून पाहतो......
तुला इशारा करण्यासाठी
पाउस आल्यावर रडून घेते .......
अश्रु लपवन्यासाठी
मला सोडून नको जाऊ .......
सगळ्यांशी नाती तोडली फ़क्त तुला मिळवण्यासाठी साठी
रडून रडून मरून जाइल .......
फ़क्त तुझ्या प्रेमासाठी
तू कस ही ठेव ......
मी जेगेंन आणि मरेन फ़क्त तुझ्यासाठी
पण तू सोबत नसशिल तर
सांग तरी मी जगु कोणासाठी........?