फक्त तुझ्याचसाठी …

माझा फोटो
Mumbai, Maharashtra, India
वेड मला लावुन तु शहाणी झालीस... प्रेम माझ्यावर करुन तु का दुसर्याची झालीस? नव्हतचं करायचे प्रेम शेवट पर्यतं तर का सुरुवात केलीस?

शुक्रवार, १७ सप्टेंबर, २०१०

किती प्रेम करतो तुझ्यावरती कसे सांगू तुला ?

किती प्रेम करतो तुझ्यावरती कसे सांगू तुला ?

आजही तुझ्या परतण्याची का वाट पाहतो कळत नाही मला....

जेथे जावे तेथे तूच दिसते,
असा एक क्षणही नाही ज्यात तुझी आठवन नसते...

तुझ्यामुलेच तर प्रेमाची व्याख्या समजली मला,
सांग न कसे विसरून जाऊ तुला?

प्रेमाचा तो पहिला पाउस आजही आठवतो मला,
तुझे ते हसण आजही अनुभवतो क्षणा-क्षणा...

डोळे बंद करताच तुझ्या सर्व अदा येतात समोर ,
चेहर्यावर स्मित हास्य येते माझ्या त्या क्षणा....

हरवतो मी कुठे समजतच नाही,
खरच तुझ्याशिवाय मला दुसरे कही सुचतच नाही..

आजही तुझीच वाट पाहतो आहे,
कधी येशील तू याचा विचार करतो आहे,
तुझ्या आठवणीत आयुष्य मला घालायचे आहे,
कारण तू येणार नाही हे मला ठाव आहे.....

आजही जेव्हा तू समोर येतीस,
तेव्हा-तेव्हा माझे वेड मन विचारते मला,
हिच्या चेहर्यावरून तर वाटते काही वेगलेच मला,
मग तू शब्दांचा का माझ्यासोबत असा खेळ केला ?

काय भावना आहेत या मनात कशा सांगू तुला,
"प्रेम म्हणजे प्रेम असते" हे कसे पटवू तुला ?
किती प्रेम करतो तुझ्यावरती कसे सांगू तुला ?