फक्त तुझ्याचसाठी …

माझा फोटो
Mumbai, Maharashtra, India
वेड मला लावुन तु शहाणी झालीस... प्रेम माझ्यावर करुन तु का दुसर्याची झालीस? नव्हतचं करायचे प्रेम शेवट पर्यतं तर का सुरुवात केलीस?

बुधवार, २१ जुलै, २०१०

मिठी म्हणजे असं शब्द, ज्यात तू आणि मी यात काही अंतरच उरत नाही,
वाटत की तुझ्याच मिठीत कायम स्वरूपी राहावं, कोणीही आपल्याला दूर न कराव....

मिठी म्हणजे मिठास आहे,
आपलेपणाचा सहवास आहे...

तुझ्या मिठीत असताना जगाचं भान राहत नाही, 
आपणच आहोत ह्या दुनियेत दोघंच, हाच भास होतो..

अंगावर येणाऱ्या शहाऱ्यांच पण भान मला राहत नाही......

***********************************************************************************

खूप विचार करतो तुझ्यासाठी न लिहिण्याचा पण मन काही मानतच नाही....

ह्या काही माझ्या सोन्या ( शितल ) साठी..........

जाऊन जाऊन जाशील तरी कुठे ?
अशी जागा आहे तरी कुठे ?
जिथे माझे प्रेम तुला आठवणार नाही,
आणि माझ्या आठवणी तुला सतावणार नाहीत.....

==================================================================

मला विसरण्याचा प्रयत्न लाख तू करशील..
पण ह्या वेड्या अमितच्या आठवणी तू काश्याकाय विसरशील ?

==================================================================

तू आता दूर गेलीस तरीही माझ मन तुझीच वाट पाहताय...
तू परत येशीलच असं माझंच मन माझी समजूत घालतंय...

==================================================================

तुझ्या आठवणीने दिवस निघून जात आहेत......
तुझ्या परत येण्याचे, हे डोलव आतुरतेने वाट पाहत आहेत...

तू पुन्हा कधी येशील हे मला माहित नाही, 
तुझ्याशिवाय हे मन माझं, माझ्याकडेच रहात नाही...

===================================================================

तू माझ्या मिठीत असायचीस तेव्हा मला कुणाचीच भीती नसायची.
पण तू आता पुन्हा माझ्या मिठीत येशील की नाही हीच भीती आता वाटतीये ........

===================================================================

तू माझी झाली नाहीस तर कुणाचीच होऊ नकोस,
नाहीतर तुझ्यावर जीवापाड प्रेम करणारा हा पक्षी पुन्हा कुणाशीच प्रेम करू शकत नाही..

===================================================================

मी तुझ्यावर किती प्रेम करतो हे तुला मी कसे सांगू,
तू आत्तातरी समजून घे ह्या अमितला असे तरी मी तुला कसे सांगू...?

===================================================================

आज तुला मी नकोय


आज तुला मी नकोय
हे मला कधीच कळल होत
तू सोडून जाणार आहेस
मी कधीच जानल होत
दुसरीकडे ओढ़ लागलेल तुझ मन
मला समजुन येत होत
खुप वाईट वाटत होत
पण काहीच सुचत न्हवत
दिवसातून हजारो मेसेज करणारी तू
पण आता सगळ बंद होत
खुप आठ वन येते म्हणत
आय लव यू च बोलन
आता संपून गेल होत
हे अचानक अस होइल अस कधीच वाटल न्हवत
प्रतेक मिनिटाला मोबाईल कड़े पहान
आज ही तसच चालु होत
ये मूर्खा फोन करना
तुझा आवाज ऐकायचाय
अस बोलणार कोणच उरल न्हवत
वरुण हसताना दिसलो तरी
मन रडन सोडत न्हवत
तुझ्या विरहात जगन
खुप कठिन झाल होत
देवा माझ्या स्वीट हर्ट ला उदंड
आयूष्य दे एवढच मागण
तुझ्या चरना जवळ होत
( कालजी घे मी कसाही जगेन पण तू सुखी रहा
तिला एवढच सांगायच होत ......आइ लव यू )