फक्त तुझ्याचसाठी …

माझा फोटो
Mumbai, Maharashtra, India
वेड मला लावुन तु शहाणी झालीस... प्रेम माझ्यावर करुन तु का दुसर्याची झालीस? नव्हतचं करायचे प्रेम शेवट पर्यतं तर का सुरुवात केलीस?

मंगळवार, १४ डिसेंबर, २०१०

तुझ्यासाठी काही - माझ्या मनातलं

बस हि शेवटची कविता - "तुझ्यासाठी काही - माझ्या मनातलं"
पोहचल्या माझ्या भावना तर reply कर.......

असं काहीस लिहील होतं मी त्या mail मध्ये
पण तरही reply आलाच नाही

एक मन म्हणाले बस आता
लिहायचेच नाही, शब्दांशीही बोलायचे नाही.....
तुझ्यासाठी लिहिणाऱ्या........
माझ्या त्या शब्दांवरही चिडलो थोडा वेळ.....

पण दुसरे मन म्हणाले, 

"तू नाही पण, तू दिलेल्या आठवणीना शब्दात तर जपता येईल"
तूच तर दिल्यात आता भावना लिहायला,
हा......, कधी पापण्यातही भरून येतात त्या !,
कधी वाहतात अगदी आटेपर्यंत......डोळ्यातून !
अजून काय बोलू वेदना सांगायला आता शब्दच उरले नाही

आलीस online पण, बोलली काहीच नाहीस
दिसल्या माझ्याच कवितेच्या शेवटच्या चार ओळी satus वर
पण तेही मनाला सावरून गेलं,
शब्द तर ठेवलेस माझे मनात जपून, याच समाधान वाटल

पण............

कस ग जमत कोणाला, ज्यावर प्रेम आहे त्याच्याशी अबोला धरायला?
काश.......
मलाही जमल असतं तर....
गरज नसती पडली शब्दांचा अबोला सहन करायला.....!!!!!! 
आज पुन्हा खूप दिवसांनंतर तुझी आठवण आली 

किंतु पूर्वीच्या आठवणींपेक्षा हि जरा होती वेगळी

आधीच्या आठवणीत होतीस तू माझ्या जवळची  

आताच्या आठवणीत राहिलीस तू फक्त एक क्षण दुखाची  

आधीच्या आठवणीत होतीस तू एखाद्या पावसातल्या पहिल्या सरीसारखी  

आताच्या आठवणीत बनली आहेस केवळ अश्रुतल्या थेम्बासारखी 

पूर्वीच्या आठवणीत होतीस तू एक सुखद हळुवार हवेच्या झुलकीसारखी 

किंतु आताच्या आठवणीत राहिलीस तू जखमेवर फुंकर घालणारया वेदनेच्या जाणीवेसारखी 

तू होतीस माझ बालपण 

जे काळाच्या ओघात वाहत जाऊन आता राहिली आहे केवळ एक आठवण.......