फक्त तुझ्याचसाठी …

माझा फोटो
Mumbai, Maharashtra, India
वेड मला लावुन तु शहाणी झालीस... प्रेम माझ्यावर करुन तु का दुसर्याची झालीस? नव्हतचं करायचे प्रेम शेवट पर्यतं तर का सुरुवात केलीस?

शुक्रवार, २३ जुलै, २०१०

येते तुझी आठवण जेव्हा मला.............


जाता जाता पटकन निघून गेलीस,
माघे फिरकुन सुधा पाहिले नाहीस,
येते परत असे म्हणायचे राहून गेले
माझे डोले तुलाच पाहत राहिले
पण परत तू कही आलीच नाहीस


आठवले ते आपले जूने दिवस की
मन माझे बेधुंद होउन बसते
ह्यातून बाहेर पडताना एवढी धडपड होते की
जग माझ्या कड़े पाहून हसत असते

आठवतात मला ते जूने प्रेमाचे क्षण,
तुला विसरता मात्र येत नाही ,
सगल काही करुण बघितले
साली ही सवय काही सुटत नाही


का येते तुजी आठवण सारखी सारखी मला
पार वेडा वेडा होतो मी आठवानित तुज्या
अजुनही उलघडले नाही हे कोड़े मला
सांग परत मला कधी घेशील जवळ तुज्या
अंधाराच आणी उजेडाच नात 
मला कधी कळलचं नाही 
तुही कधी उजेडात मला शोधलचं नाही .......?

अंधारही हवा हवासा होता
तुझ्या डोळ्यांच्या प्रकाशात
किती खोलवर उतरनार होतो जेव्हा तुलाच शोधयच होतं ...?

डोळ्यांच्या पापणीतील अंतर 
तेव्हां खुप खुप दुर वाटत होत
तुला जेव्हा डोळ्यात साठवल होत......?

अश्रुतुनी वाहनारी तुचं होती...
तुझेचं प्रतिबींब होते त्यात..
फक्त तुचं शोधु शकली नाहीस कधी अंधारात....?

श्वासांची लय चुकेल आता
नाव तुझं घेतांना.........
गडद अंधारात ओल्याचींब डोळ्यांनी तुला शोधतांना.....?