फक्त तुझ्याचसाठी …

माझा फोटो
Mumbai, Maharashtra, India
वेड मला लावुन तु शहाणी झालीस... प्रेम माझ्यावर करुन तु का दुसर्याची झालीस? नव्हतचं करायचे प्रेम शेवट पर्यतं तर का सुरुवात केलीस?

सोमवार, २० सप्टेंबर, २०१०

तू भेटलीस..अन्


तू भेटलीस..अन्
आयुष्यच बदलल..!

तशी तुझी अन् माझी
भेट पहिलीच..
तरीही तुझ्या डोळ्यात..
जनमानची ओळख पटली..
दोन अनोलख्या जीवांची
कशी अगदी सहज..
जोडी जुलली..!

प्रेम.. नुसता एक शब्द..!
स्व्प्न.. नुसत एक खूळ..!
पण..
तू भेटलीस..
मग कलल..
प्रेम काय असत..!
स्वप्न पाहन काय असत..!
कुणालातरी..
कुशीत घेन.. काय असत..!

खरच..
तू भेटलीस.. अन्
तुझ्या श्वासासोबत..
माझ आयुष्य जगू लागलो..!
स्वप्नाच्या पालीकडेल्या जगात..
तुझ्या सोबत हरवू लागलो..!