फक्त तुझ्याचसाठी …

माझा फोटो
Mumbai, Maharashtra, India
वेड मला लावुन तु शहाणी झालीस... प्रेम माझ्यावर करुन तु का दुसर्याची झालीस? नव्हतचं करायचे प्रेम शेवट पर्यतं तर का सुरुवात केलीस?

सोमवार, २७ सप्टेंबर, २०१०

आठवण माझी कधीतरी येईलच तुला

तु कदाचीत रडशीलही

हात तुझे जुळवुन ठेव तु

सगळी आसवं तुझी त्यात सामावतील

जो थांबला तुझ्या हातावर

नीट बघ त्याच्याकडे

एकटाच राहीलेला तो थेंब मीच असेल..!माझ्या आठवणी एखदयाला

सांगताना तु कदाचीत हसशीलही

जो थांबेल तुझ्या ओठावर येता-येता

नीट वापर त्याला

अडखळलेला तो शब्द मीच असेल..!कधी जर पाहशील पोर्णीमेच्या तु चंद्राला

त्याच्या तेजाला तु निखरत राहशील

मध्येच गर्द काळ्या ढगांनी जर त्याला घेरलं

नीट बघ त्याच्याकडे घेरलेला तो ढग मीच असेल..!कधी जर सुटला बेधुंद गार वारा

मोहक डोळे तुझे मिटुन तु घेशील

मध्येच स्पर्शली तुला

जर उबदार प्रेमळ झुळुक

नीट बघ जाणवुन ती झुळुकही मीच असेल..!