फक्त तुझ्याचसाठी …

माझा फोटो
Mumbai, Maharashtra, India
वेड मला लावुन तु शहाणी झालीस... प्रेम माझ्यावर करुन तु का दुसर्याची झालीस? नव्हतचं करायचे प्रेम शेवट पर्यतं तर का सुरुवात केलीस?

मंगळवार, २० जुलै, २०१०

खरंच असं.. असतं का प्रेम????
एका डॉक्टरांकडे एक८०-८५ वर्षांचे म्हातारेगृहस्थ आपल्या जखमेचेटाके काढून घ्यायला गेले.सकाळी .३० चा सुमार.ते डॉक्टरांना म्हणाले,थोडं लवकर होईल काकाममला ९ वाजताएकीकडे जायचंय. 
डॉक्
टरांसमोर त्या क्षणीकाहीच काम नव्हतंत्यांनीजखम तपासली,सामानाची जमवाजमव केली आणि टाके काढायचीतयारी केलीदरम्यानतेत्या गृहस्थाशी गप्पा मारतहोते. 
""आजोबा
 वाजतादुसऱ्या डॉक्टरांचीअपॉइंटमेंट आहे का?'' 
""नाही
मला  वाजतामाझ्या बायकोबरोबरनाश्ता करायला दुसऱ्याहॉस्पिटलमध्ये जायचंय.'' 
""हॉस्पिटलमध्ये
आजारीआहेत का त्या?'' 
""हो
गेली पाच वर्षेहॉस्पिटलमध्येच आहे ती.'' 
""अच्छा
आणि तुम्हीवेळेवर गेला नाहीततरवाट पाहतील ना त्या?काळजीही करतील...?'' 
""नाही
 डॉक्टरतिला "अल्झायमर्सझालायतीगेली पाच वर्षे कोणालाच ओळखत नाही.'' आजोबाशांतपणे म्हणाले. 
डॉक्
टर चकित होऊनम्हणाले, ""आणि तरीहीतुम्ही रोज त्यांच्याबरोबरनाश्ता करायला इतक्यावेळेवर आणि धडपडूनजातात्या तुम्हालाओळखतही नसताना?'' 
त्यावर
 पुनः तितक्याचशांतपणे म्हातारे गृहस्थम्हणाले, ""डॉक्टर ती मलाओळखत नसलीतरी मीतिला गेली कित्येक वर्षेओळखतोमाझी बायकोआहे तीआणि माझं जिवापाड प्रेम आहेतिच्यावर.'' 
ऐकता
 ऐकता डॉक्टरांच्याअंगावर रोमांच उभेराहिलेगळा दाटून आला.त्यांच्या मनात आलं, ""हेखरं प्रेमप्रमे म्हणजे काहीनुसतं घेणं नव्हेतरत्याबरोबर कितीतरी देणं,निरपेक्षपणे स्वतःकडचाआनंद लुटवणंउधळणं -त्या गृहस्थांसारखं.'' 
अचानक
 इंटरनेटवरूनआलेल्या अनेकसंदेशांमधला एक संदेशडॉक्टरांना आठवला- 
""चांगल्या
 लोकांच्यावाट्याला नेहेमीच सगळंसर्वोत्तम येतं असं नाही - पण जे वाट्याला येतंत्यातलं सर्वोत्तम शोधून तेआयुष्य साजरं करतात.'' 
यालाच
 आयुष्य म्हणायचं.आपल्या माणसाला आहेतसं स्वीकारणं आणिआपल्या दोन्ही हातांनी,आपल्या सर्वस्वानेत्याच्यावर प्रेमाचा वर्षावकरणं... 
खरंच
 मिळेल असं प्रेमआपल्याला अन्‌ जमेल काअसं प्रेम करणंआपल्याला?...

--- आभाळमायाअसं असतं काप्रेम?