फक्त तुझ्याचसाठी …

माझा फोटो
Mumbai, Maharashtra, India
वेड मला लावुन तु शहाणी झालीस... प्रेम माझ्यावर करुन तु का दुसर्याची झालीस? नव्हतचं करायचे प्रेम शेवट पर्यतं तर का सुरुवात केलीस?

मंगळवार, ३१ ऑगस्ट, २०१०

राञीनंतर उगवते, म्हणुन ती पहाट असते!
वळणावळणाची असते, म्हणुन ती वाट असते!
कलेकलेने बदलतो, म्हणुन तो चंद्र असतो!
भरती ओहोटीत भडकतो,म्हणुन तो समुद्र असतो!
क्षितीजापाशी झुकते,म्हणुन ते आकाश असते!
आसवांनी जोडले जाते,म्हणुन ते प्रेम असते!
क्षणोक्षणी रंग बदलते,म्हणुन ते जीवन असते!
सुखदुःखाची देवाणघेवाणअसते,म्हणुन ती मैत्रीअसते!!"
"

"

"

तुझ्यासाठीच जगणं आणि तुझ्यासाठीच मरणं,
हे तर माझं फक्त एक काव्य आहे….
खर म्हटलं तर, तुझ्या प्रेमासाठीच मला,
मरणानंतरही जगायचं आहे…