फक्त तुझ्याचसाठी …

माझा फोटो
Mumbai, Maharashtra, India
वेड मला लावुन तु शहाणी झालीस... प्रेम माझ्यावर करुन तु का दुसर्याची झालीस? नव्हतचं करायचे प्रेम शेवट पर्यतं तर का सुरुवात केलीस?

सोमवार, २३ ऑगस्ट, २०१०

कुणीतरी लागतं

कुणीतरी लागतं 
आपल्याला वेड म्हणणारं,
वेड म्हणताना आपल्यातलं शहाणपण जाणणारं,
कुणीतरी लागतं आपल्याला साथ देणारं, पडत असताना अलगद तोल सावरणारं,
कुणीतरी लागतं आपलेपण जाणणारं,
सुख-दूःखाच्या क्षणांना ह्रदयात साठवणारं, 
कुणीतरी लागतं 
नातं जपणारं, 
नात्यातील अश्रुंची 
किंमत जाणणारं,
कुणीतरी लागतं आपल्याला आपलं म्हणणारं, 
दूर राहूनही 
आपलेपण जपणारं......