फक्त तुझ्याचसाठी …

माझा फोटो
Mumbai, Maharashtra, India
वेड मला लावुन तु शहाणी झालीस... प्रेम माझ्यावर करुन तु का दुसर्याची झालीस? नव्हतचं करायचे प्रेम शेवट पर्यतं तर का सुरुवात केलीस?

सोमवार, १४ फेब्रुवारी, २०११

होता एक वेडा मुलगा

होता एक वेडा मुलगा,
तिच्यावर खुप प्रेम करायंचा,
आठवण तिची आल्यावर,
कविता करत बसायचा . . . .

कधी तिच्या केसात गुंतायचा,
कधी तिच्या डोळ्यात बुडायचा,

कधी तिच्या ओठांवर अडकायचा,
तर कधी गालावरगोड हसु आणायचा....

नेहमी काहीना काही उपमा द्यायचा,
आज परी तर उद्या सरी . . . .
प्रेम फक्त तोच करतो असे काही वागायचा....

पेनाची शाई संपली तरी शब्द संपेना, 
त्याच्या कविता तिला हट्टाने दाखवायचा,

कवितेतील तीच तू अशी जाणीव मात्र द्यायचा....
कविता तिला आवडली की वही मागे चेहरा लपवून,
खुप गोड हसायची....

पण कविता तिला कधीच समजलीच नव्हती,
कारण प्रेम फक्त तोच करायचा....

आज नाही त्याच्या आयुष्यात ती,
तरी कविता करतोय....

एक आठवण म्हणुन,

एक समाधान म्हणुन,

होता एक वेडा मुलगा,
तिच्यावर खुप प्रेम करायंचा.

आज Valentine Day...

आज असशील तू त्याच्या सोबत
हातात गुलाबाचं फुल मिरवत
तेव्हा टोचतील कांटे ही
तुला माझी आठवण येण्या साठी


Greeting card असेल सोबत
त्यातील शब्द ही भिडतील मनाला
अगदी माझे भिडतात तसे
तुला माझी आठवण येण्या साठी


तो घेईल तुला जेव्हा मिठीत
तेव्हा बटनात अडकलेला केस
ही जाचेल आसा काही
तुला माझी आठवण येण्या साठी


जेव्हा बसाल तुम्ही एखाद्या हॉटेलात
लेमोन कोल्याचे घुटके घेत
तेव्हा लागणारा ठसकाही लागेल आसा काही
तुला माझी आठवण येण्या साठी


शेवट जरा असेल गोड
तो शोधात असेल ग्लास
तुझ्या डोळ्यात तेव्हा पाणी असेल
ते ही माझ्या साठी
ते ही माझ्या साठी .............