फक्त तुझ्याचसाठी …

माझा फोटो
Mumbai, Maharashtra, India
वेड मला लावुन तु शहाणी झालीस... प्रेम माझ्यावर करुन तु का दुसर्याची झालीस? नव्हतचं करायचे प्रेम शेवट पर्यतं तर का सुरुवात केलीस?

गुरुवार, १६ सप्टेंबर, २०१०

जाते आहेस निघून नक्की नक्की जा


जाते आहेस निघून
नक्की नक्की जा
पण एकदा तरी माघे
वलून पहा

जाणारी पाय वाट
नक्की तुला रुतेल
तीच उत्तर तिला देऊन जा ......

मधेच लागणार झाड़
ओढनी तुझी ओढेल
हळूच त्याला झटकून जा
त्याच उत्तर त्याला देऊन जा

मनामधे तुझ्या
खुप विचार येतील
डोळ्यातून माझ्या खुप अश्रु येतील
त्याच उत्तर त्यांना देऊन जा

जातेस आहेस निघून नक्की नक्की जा
पण एकदा तरी माघे वलून पहा