फक्त तुझ्याचसाठी …

माझा फोटो
Mumbai, Maharashtra, India
वेड मला लावुन तु शहाणी झालीस... प्रेम माझ्यावर करुन तु का दुसर्याची झालीस? नव्हतचं करायचे प्रेम शेवट पर्यतं तर का सुरुवात केलीस?

शुक्रवार, ११ जून, २०१०

जीवन कधी असं असतं कधी तसं असतं। 
कधी मनसोक्त हसायचं असतं
कधी एकदम शांत राहायचं असतं।
कधी कोणाला हात द्यायचा असतो
कधी अधिकार मिळवायचं असतं।
कधी अथक प्रयत्न करायचं असतं
म्हणून जसं आहे त्याच्याशी न्याय करायचं असतं
आणि समतोल व संयमित जगायचं असतं।
कधी मनसासून राहायचं असतं।
कधी खूप बोलायचं असतं
कधी कोणाला हात मागायचा असतो
कधी कर्तव्य निभवायचं असतं
कधी फक्त बसून गुरुमहाराजाचा जादू पाहायचं असतं।
जीन कधी असं असं कधी तसं असतं।
कारण जीवन जेव्हा असं असतं तेव्हा तसं नसतं
आणि जेव्हा तसं असतं तेव्हा असं नसतं।।