फक्त तुझ्याचसाठी …

माझा फोटो
Mumbai, Maharashtra, India
वेड मला लावुन तु शहाणी झालीस... प्रेम माझ्यावर करुन तु का दुसर्याची झालीस? नव्हतचं करायचे प्रेम शेवट पर्यतं तर का सुरुवात केलीस?

सोमवार, २६ जुलै, २०१०

सांग आठवण आली की काय करायचे?


नाते तुझे हळुवार जपायचे,
आठवण आली की अलगद उमलायचे,
नको करूस अट्टाहास, सांग कधी भेटायचे,
दरवेळी मात्र मीच वीचारायचे, तु फक्त हो म्हणायचे,
सांग आठवण आली की काय करायचे?

मन मात्र तुझ्याभोवती घुटमळायाचे,
या वेडयामनाला कोण समजावयाचे?
सांग आठवण आली की काय करायचे?

तुझ्या जवळ बसले असता मनं कधी गप्पा मारायचे.
मनातले हे बोल सांग कधी कळायचे?
सांग आठवण आली की काय करायचे?

नाही भेटले की डोळे अलगद ओले करायचे,
सैर वैर झालेल्या मनाला गप्प मात्र मीच करायचे,
येऊन घेशील मिठीत असे मीच म्हणायचे,
सांग आठवण आली की काय करायचे?

फोन मात्र मीच करायचा,
How.....R... U मात्र तू बोलायचे,
तु दिसलीस की डोळे भरून पहायचे,
ऊघडले डोळे की ते मात्र स्वप्नच ठरायचे,
सांग आठवण आली की काय करायचे?

तू अशी अर्ध्यात सोडून गेल्यावर मी कुणाकडे पहायचे?
तू पुंन्हा येशील की नाही असे असं तरी मी कुणाला विचारायचे?
सर्व असूनही आज तुझी कमी जीवनात भासते, असे तरी मी कुणाला सांगायचे.?
सांग आठवण आली की काय करायचे.....?

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा